Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V. - Mitgliederversammlung